Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на услугите и интернет сайта на „Дивизия Ес“ ЕООД

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “Дивизия Ес” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204057196, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, бл. 28, вх. В, ет. 2, ап. 35 (наричано по-долу „Дивизия Ес”) и потребителите на интернет сайта: www.esportsgo.bg .

Чл. 2. Интернет сайта на Дивизия Ес е: www.esportsgo.bg (наричан по-долу „сайта”), включително неговия поддомейни и/или директории, който представлява обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайта на Дивизия Ес потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация, гледане на видеа, получаване на информация за дейности и инициативи в сферата на електронните спортове и други възможности, определени от Дивизия Ес. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта на Дивизия Ес могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Дивизия Ес.

(2) Потребителите имат право да ползват сайта единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайта, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от Дивизия Ес в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които Дивизия Ес предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайта, като потребителите се задължават да го ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайта потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайта

Чл. 5. (1) За използването на сайта не е необходима предварителна регистрация от потребителите. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайта („нерегистрирани потребители”). Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на сайта, включително с отварянето на интернет страница от сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) Настоящите Общи условия се публикуват от Дивизия Ес на сайта. Дивизия Ес има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на сайта.

Чл. 6. Ползването от потребителите на сайта на Дивизия Ес е безвъзмездно, като достъпа е 24 часа в денонощието,7 дни в седмицата (24×7).

Чл. 7. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайта може да става само с изричното разрешение от страна на Дивизия Ес.

III. Права и задължения на страните

Чл. 8. (1) Съдържанието на интернет сайтa се определя от Дивизия Ес. Дивизия Ес има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) Дивизия ЕС има право да променя параметри и характеристики на сайта си, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява неговото ползване. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 9. (1) Потребителите имат право да искат информация от Дивизия Ес относно условията за ползване на сайта.

(2) Потребителите имат право да уведомяват Дивизия Ес за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл.10. (1) Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от Дивизия Ес за целите на предоставяне на услуги и ресурси на сайта, като Дивизия Ес има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. адрес на електронна поща, имена и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при ползването на сайта, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(2) По искане на компетентен орган, Дивизия Ес има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

(3)Обработването от Дивизия Ес на личните данни и информация на потребителите се осъществява съгласно „Политика за поверителност“ на Дивизия Ес, публикувана на интернет сайта на Дивизия Ес.

IV. Отговорности

Чл. 11. (1) Дивизия Ес няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайта.

(2) Дивизия Ес няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайта.

Чл. 12. (1) Дивизия Ес не носи отговорност за:

1.непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайтa на Дивизия Ес или нарушено функциониране на сайтa, включително в резултат на тестове от страна на Дивизия Ес с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайта;

2.функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайта;

3.евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайта на Дивизия Ес ;

4.съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на сайта на Дивизия Ес;

5.други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Дивизия Ес. По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на Дивизия Ес ” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтът да се ползва необезпокоявано, включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на Дивизия Ес;

6. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайта на Дивизия Ес и/или публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права-пиратско съдържание, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат права или съгласие от трети лица, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайта с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайта; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

(2) Дивизия Ес не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(3) Дивизия Ес не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.

Чл. 13. (1) Интернет сайта на Дивизия Ес представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.

(2) Интернет сайта на Дивизия Ес съдържа информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайта могат да бъдат представени от Дивизия Ес или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайта на Дивизия Ес или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Дивизия Ес, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Дивизия Ес и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност -гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 14. Дивизия Ес има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на Дивизия Ес или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Чл. 15. Дивизия Ес има правото да поставя и публикува на сайта рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. Дивизия Ес не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. Дивизия Ес не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на сайта. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Дивизия Ес, Дивизия Ес не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

V. Заключителни условия

Чл. 16. Кореспонденцията между Дивизия Ес и потребителите във връзка с използването на сайтa се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на Дивизия Ес за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайтa e: office@esportsgo.bg.

Чл. 17. Всички спорове между Дивизия Ес и потребителите във връзка с ползването на сайтa се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 18. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 19. Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2020 г.